https:/www.traditionrolex.com/25 Cantemus Domino - Statut

STATUT

      Towarzystwo Śpiewacze

           „CANTEMUS DOMINO”

   ul. Chrobrego 8, Tel. 683202245

              65-001 Zielona Góra

               Regon 970604505

               NIP: 9291932976

 

STATUT
Towarzystwa Śpiewaczego „CANTEMUS DOMINO”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Śpiewacze „Cantemus Domino” zwane dalej „Towarzystwem”.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpolspolitej Polskiej i Zagranica a jego siedzibą jest miasto Zielona Góra.

§ 3

Towarzystwo używa odznak i pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 4

 1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Towarzystwo może posiadać status organizacji pożytku publicznego.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach działalności.

§ 6

Towarzystwo opiera swą działalność na społecznej aktywności ogółu członków.

Rozdział II. Cel i środki działania.

§ 7

Celem Towarzystwa jest:

 1. upowszechnianie wartości kultury muzycznej polskiej i obcej, świeckiej i sakralnej
 2. tworzenie i popularyzacja tradycji śpiewu chóralnego

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych przez:

 1. organizowanie koncertów na terenie województwa lubuskiego
 2. uczestniczenie w krajowych i zagranicznych festiwalach i konkursach
 3. współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub podobnych celach działania
 4. prowadzenie i opracowywanie zbiorów muzycznych
 5. uczestniczenie w uroczystościach państwowych i religijnych

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków rzeczywistych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§ 10

Członkiem rzeczywistym może być każdy pełnoletni obywatel RP przyjęty przez Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej.

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna świadcząca na rzecz Towarzystwa zadeklarowane składki, przyjęte przez Zarząd.

§ 12

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która położyła dla Towarzystwa specjalne zasługi. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

§ 13

Członkowie rzeczywiści są obowiązani:

 1. brać czynny udział w realizowaniu celów statutowych Towarzystwa
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Towarzystwa
 3. opłacać regularnie składki członkowskie

§ 14

Członkowie rzeczywiści mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa
 2. korzystać z wszelkich urządzeń, pomocy i opieki Towarzystwa w ramach jego statutowej działalności

§ 15

Członkowie honorowi mają prawo:

 1. uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach władz Towarzystwa
 2. zwolnienia od składek członkowskich

§ 16

Członkostwo rzeczywiste Towarzystwa ustaje wskutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu
 2. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego
 3. zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez 12 miesięcy

§ 17

Członkostwo Towarzystwa może być przywrócone po ustaleniu przyczyny skreślenia, na prawach nowo wstępującego, pod warunkiem uiszczenia zaległych składek członkowskich obowiązujących do momentu skreślenia.

Rozdział IV. Władze Towarzystwa

§ 18

 1. Władze Towarzystwa stanowią:
 2. Walne Zebranie
 3. Zarząd
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Sąd Koleżeński
 6. Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat
 7. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 8. Władze Towarzystwa mogą uzupełnić swój skład o nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca, w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

Walne Zebranie

§ 19

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 20

Zawiadomienie o miejscu i terminie mającego się odbyć Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem dziennym powinno być przesłane członkom Towarzystwa najpóźniej 2 tygodnie przed ustalonym terminem.

§ 21

Walne Zebranie:

 1. uchwala wytyczne działalności merytorycznej i finansowej
 2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności władz
 3. podejmuje na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi
 4. wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym pozostałe władze Towarzystwa
 5. ustala wysokość wpisowego, składek członkowskich
 6. nadaje na wniosek Zarządu godność członka honorowego
 7. podejmuje uchwały we wszystkich sprawach związanych z działalnością Towarzystwa, których załatwienie nie należy do kompetencji innych władz Towarzystwa
 8. podejmuje uchwały o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu się Towarzystwa
 9. zatwierdza regulaminy wewnętrzne Towarzystwa

 

 

§ 22

Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa może być zwoływane:

 1. z inicjatywy Zarządu
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej
 3. na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku

§ 23

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien być złożony Zarządowi na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz proponowany porządek obrad.

Zarząd Towarzystwa

§ 24

Zarząd Towarzystwa jest organem wykonawczym, składającym się z 5 do 7 osób, w tym: prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza, skarbnika.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania
 3. uchwalanie rocznych planów działania merytorycznego i finansowego
 4. powoływanie i rozwiązywanie sekcji oraz zespołów opiniodawczych
 5. rozstrzyganie o wszelkich sprawach Towarzystwa nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami
 7. przyjmowanie członków rzeczywistych, wspierających oraz ich skreślanie

§ 26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

Komisja Rewizyjna

§ 27

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności poczynań finansowo – gospodarczych
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych
 3. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych przez siebie kontroli oraz postawienie wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu
 4. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania

 

Sąd Koleżeński

§ 29

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 30

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów wynikłych pomiędzy członkami Towarzystwa.

§ 31

Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

§ 32

Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:

 1. naganę
 2. zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 do 3 lat
 3. wykluczenie z Towarzystwa

 

Rozdział V. Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 33

Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze. Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do II stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie ich organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 34

Na fundusze składają się:

 1. składki członkowskie
 2. dotacje i darowizny
 3. wpływy z działalności statutowej

§ 35

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 36

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane są podpisy prezesa lub zastępcy prezesa oraz skarbnika.

Rozdział VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 37

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.

§ 38

 1. uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania
 2. uchwała o rozwiązaniu się określa sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa

 

https:/www.traditionrolex.com/25