STATUT

          Towarzystwo Śpiewacze

          „CANTEMUS DOMINO”

   ul. Chrobrego 8, Tel. 683202245

           65-001 Zielona Góra

              Regon970604505

 

 

STATUT

TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO „CANTEMUS DOMINO”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Śpiewacze „CANTEMUS DOMINO” zwane dalej „Towarzystwem”.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar województwa lubuskiego a jego siedzibą jest miasto Zielona Góra.

§ 3

Towarzystwo używa odznak i pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach działalności.

§ 6

Towarzystwo opiera swą działalność na społecznej aktywności ogółu członków.

 

 

 

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 7

Celem Towarzystwa jest:

 1. upowszechnianie wartości kultury muzycznej polskiej i obcej – świeckiej i sakralnej,
 2. tworzenie i popularyzacja tradycji śpiewu chóralnego.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych przez:

 1. organizowanie koncertów na terenie województwa lubuskiego,
 2. uczestniczenie w krajowych i zagranicznych festiwalach i konkursach,
 3. współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych

samych lub podobnych celach działania.

 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków rzeczywistych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych,

§ 10

Członkiem rzeczywistym może być każdy pełnoletni obywatel RP przyjęty przez Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna świadcząca na rzecz Towarzystwa zadeklarowane składki, przyjęte przez Zarząd.

§ 12

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która położyła dla Towarzystwa specjalne zasługi. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie.

 

§ 13

Członkowie rzeczywiści są obowiązani:

 1. brać czynny udział w realizowaniu celów statutowych Towarzystwa,
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Towarzystwa,
 3. opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 14

Członkowie rzeczywiści mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa,
 2. korzystać z wszelkich urządzeń, pomocy i opieki Towarzystwa w ramach jego statutowej działalności.

§ 15

Członkowie honorowi mają prawo:

 1. uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach władz Towarzystwa,
 2. zwolnienia od składek członkowskich.

§ 16

Członkostwo rzeczywiste Towarzystwa ustaje wskutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 2. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
 3. zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez 12 miesięcy.

 

 

§ 17

Członkostwo Towarzystwa może być przywrócone po ustaleniu przyczyny skreślenia, na prawach nowo występującego, pod warunkiem uiszczenia zaległych składek członkowskich obowiązujących od momentu skreślenia.

 

 

 

Rozdział IV. Władze Towarzystwa.

 

§ 18

Władze Towarzystwa stanowią:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

 

 1. Walne Zebranie

§ 19

Walne zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 20

Zawiadomienie o miejscu i terminie mającego się odbyć Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem dziennym powinno być przesłane członkom Towarzystwa najpóźniej 2 tygodnie przed ustalonym terminem.

§ 21

Walne Zebranie:

 1. uchwala wytyczne działalności merytorycznej i finansowej;
 2.  rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności władz;
 3. podejmuje na wniosek komisji Rewizyjnej uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 4. wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym pozostałe władze Towarzystwa;
 5. ustala wysokość wpisowego, składek członkowskich;
 6. nadaje na wniosek Zarządu godność członka honorowego;
 7. podejmuje uchwały we wszystkich sprawach związanych z działalnością Towarzystwa,  których załatwienie nie należy do kompetencji innych władz Towarzystwa;
 8. podejmuje uchwały o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Towarzystwa;
 9. zatwierdza regulaminy wewnętrzne Towarzystwa.

§ 22

Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa może być zwoływane:

 1. z inicjatywy Zarządu;
 2. na wniosek komisji Rewizyjnej;
 3. na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku.

§ 23

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien być złożony Zarządowi na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz proponowany porządek obrad.

 

 1. Zarząd Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa jest organem wykonawczym, składającym się z 7 osób:

 1. Prezesa;
 2. Zastępcy;
 3. Sekretarza;
 4. Skarbnika;
 5. Członka;
 6. Członka;
 7. Członka;

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia;
 3. uchwalanie rocznych planów działania merytorycznego i finansowego;
 4. powoływanie i rozwiązywanie sekcji oraz zespołów opiniodawczych;
 5. rozstrzyganie o wszelkich sprawach Towarzystwa nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia;
 6. zarządzanie majątkiem i funduszem;
 7. przyjmowanie członków rzeczywistych, wspierających oraz ich skreślanie.

§ 26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał

 

 1. Komisja Rewizyjna

                                                           § 27

Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności poczynań finansowo-gospodarczych
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych
 3. składanie na walnym Zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych przez siebie kontroli oraz postawienie wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu;
 4. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 1. Sąd Koleżeński

                                                                 § 29

Sąd koleżeński składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 30

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów wynikłych pomiędzy członkami Towarzystwa

§ 31

Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

 

§ 32

Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:

 1. Naganę;
 2. Zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 do 3 lat;
 3. Wykluczenie z Towarzystwa.

 

 

Rozdział V. Majątek i fundusze Towarzystwa.

§ 33

Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 34

Na fundusze składają się:

 1. składki członkowskie;
 2. Dotacje i darowizny
 3. wpływy z działalności statutowej.

§ 35

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 36

Dla ważności pisma dotyczących praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane są podpisy prezesa lub zastępcy prezesa oraz skarbnika.

 

 

 

Rozdział VI. Zmiana Statutu i rozwiązywanie Towarzystwa.

§ 37

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej 50%  + 1 osób uprawnionych do głosowania.

§ 38

 1. uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej 50% + 1 osób uprawnionych do głosowania;
 2. uchwała o rozwiązaniu się określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.