12.09.2018

Zarządzenie NR 940.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE NR 940.2018
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyznania nagród kulturalnych Miasta Zielona Góra na rok 2018.
Na podstawie § 13 ust. 1 uchwały nr XXX/409/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia nagród kulturalnych Miasta Zielona Góra oraz zasad, trybu i wysokości ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 96, poz. 1432) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyznaje się nagrody kulturalne Miasta Zielona Góra na rok 2018 instytucjom kultury, zespołom artystycznym i osobom:
1) nagrody zespołowe:
a) Towarzystwu Śpiewaczemu Cantemus Domino w Zielonej Górze,
b) Stowarzyszeniu Forum Art w Zielonej Górze,
c) Teatrowi Rozrywki Trójkąt w Zielonej Górze,
d) Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Zielonej Górze;
2) nagrody indywidualne:
a) Ryszardowi Błażyńskiemu,
b) Agnieszce Ginko-Humphries,
c) Małgorzacie Paszkier-Wojcieszonek,
d) Marcie Pohrebny,
e) Adamowi Bagińskiemu,
f) Tomaszowi Gawałkiewiczowi,
g) Ryszardowi Perytowi,
h) Robertowi Tomakowi.
§ 2. Wysokość nagród kulturalnych zespołowych jest równa dla wszystkich wyróżnionych i wynosi po 8.000,00 zł brutto.
§ 3. Wysokość nagród kulturalnych indywidualnych jest równa dla wszystkich wyróżnionych i wynosi po 4.000,00 zł. brutto.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki oraz Skarbnikowi Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki